Ярош О.М.

Учитель інформатики

Жашківська спеціалізована школа №1

з поглибленим вивченням окремих предметів

Жашківської районної ради Черкаської області

Форми і методи навчання інформатики в  5-6 класах

З 1 вересн1я 2013р.  в загальноосвітніх навчальних закладах вводиться новий Державний стандарт початкової, базової та повної загальної середньої освіти в 2-х та 5-х класах. За новим стандартом  в інваріантній складовій з’являється такий предмет як інформатика.  Метою навчання курсу «Інформатика» є формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації  у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.[1]

В зв’язку з цим перед учителями інформатики постає рад запитань. А, зокрема, «Чому навчати?», «Як навчати?», «Які форми та методи використовувати, щоб навчання було ефективним?».

Під час роботи з дітьми я використовую такі форми організації навчальної діяльності: індивідуальну, парну, групову, колективну.

Використовуючи індивідуальну форму  учням пропонуються:

 •  письмові вправи (тести, завдання на встановлення відповідності, логічні задачі);
 •  робота з пошуку потрібної інформації на ПК (пошук файлів, папок, пошук таємної інформації у вигляді гри. Наприклад, учитель заздалегідь приховує декілька файлів з інформацією певного змісту і просить учнів їх відшукати) 
 •  робота  з підручником (учні 5-6 класів – це ще малі діти і розвиток навичок читання, аналізування прочитаного не на такому високому рівні інколи можна опрацьовувати параграф з учнями спільно, читати вголос, обговорювати прочитане, давати відповіді на запитання)

Під час парної форми роботи можна виділити два випадки, зокрема, співпраця учитель-учень та учень – учень. Роботу в парах зручно використовувати під час засвоєння,  закріплення та перевірки знань. Робота в парах дає змогу учням подумати, обмінятися ідеями з партнером і лише потім озвучити свої думки перед класом або виконати певні дії на комп’ютері. Роботу в парах зручно використовувати під час відпрацювання навиків з пошуку інформації. Наприклад, можна продовжити гру з пошуку файлів. Учень має створити файл з назвою name.txt в якому записати формацію про себе: ПІБ, клас та назву школи в якій навчається. Вчитель або інший учень «приховує» файл, потім  за іменем файлу  або  змістом чи яким іншим критерієм учень намагається відшукати файл. «Ховати» файл можна  на окремому комп’ютері  і по локальній  мережі. Під час вивчення теми «Робота в мережі» вчитель може створювати файл «Таємне послання для учнів» та пропонувати учням відшукати  його. Інколи доцільно використати парну форму діяльності під час перевірки домашнього завдання, коли один учень розповідає опрацьований матеріал або демонструє практичні навички, а  інший перевіряє.

         Групова форма діяльності виховує в учнів взаєморозуміння, взаємодопомогу, відповідальність, самостійність, уміння доводити і відстоювати свою точку зору, культуру поведінки.  ЇЇ можна використовувати  під час відпрацювання навиків з пошуку інформації. Учитель створює в себе на комп’ютері документ, що містить електронну таблицю з запитаннями на які потрібно знайти відповіді та записати адреси гіперпосилань у виділене місце в таблиці. Також, можна залучати учнів до створення спільно презентації. Створивши перший слайд, що містить тему майбутньої презентації, учитель дає доступ до неї учням класу. Кожний учень чи пара учнів  створюють власний слайд та добавляють його до спільної презентації. Доцільно використовувати групову форму для підготовки та проведення конференцій, семінарів на задану тему.  Під час підготовки до конференції клас ділиться на групи по 3-6 учнів. В кожній групі вибирається голова, який буде керувати роботою  та проводити оцінювання. Групою  підбирається матеріал з даної теми, готується презентація та здійснюється виступ на конференції. Керівник групи підводить підсумки роботи, виставляє оцінки та пропонує їх учителеві для виставлення в журнал.

         Колективна організаційна структура начально-творчого процесу, в якій переважає форма організації навчання в парах змінного складу. Така форма організації надає можливість працювати колективно, співробітничати, і в той же час, формує самостійність мислення, розвиває мову та інші індивідуальні здібності учнів, одночасно підвищуючи якість знань, умінь та навичок.  Доцільно дану форму використовувати під час взаємного опитування(наприклад за допомогою форумів), виконання лабораторних та практичних робіт та використовуючи «струмочок» для спільної роботи.

         Використовуючи індивідуальну, парну, групову та колективну форму діяльності учнів не слід забувати і про такі ефективні форми роботи як розповідь і пояснення, бесіда, взаємоперевірки, самостійні роботи, уроки-змагання, уроки-подорожі, уроки-екскурсії, турніри, які будуть особливо цікавими для учнів 5-6  класів.

Крім форм навчання в своїй роботі використовую метод проектів, дидактичні ігри, особистіно-орієнтовне навчання. Метод проектів, на мою думку,  один з найефективніших методів. Він дозволяє перевірити та закріпити на практиці теоретичні знання, забезпечує продуктивний зв'язок теорії та практики у процесі навчання, життєвим результатом проекту є продукт (що забезпечує цілісність проекту, адже оцінюється завершений проект), а умовами, інструментами його досягнення є компетенція учня, сприяє набуттю учнем життєвого досвіду, необхідного розвитку та функціонування як його окремих компетенцій, так і життєвої компетентності в цілому, участь вихованця у проектній діяльності сприяє формуванню вмінь та навичок, становленню життєвих принципів та цінностей, які в подаль-шому позитивно впливатимуть на його життєдіяльність.  І тому для  розвитку самостійності учнів, уміння синтезувати здобуті знання і розглядати будь-яку проблему як систему взаємопов’язаних об’єктів в своїй діяльності застосовую «Метод проектів».

«Метод проектів», - це така технологія, за якою учень або група виконують весь запроектований цикл активності від початку до кінця: придумує, розробляє, корегує, виконує роботу, пов’язану із впровадженням і підтримкою.

«Метод проектів» в інформатиці характеризується формуванням навичок системного підходу до розв’язання задач, підсиленням самостійності в процесі роботи та встановлення особливого стилю спілкування між учителем та учнем як рівноправного партнерства. При використанні «Методу проектів» для розв’язку різних задач з використанням комп’ютера можна виділити етапи:

 • розробка теми проекту;
 • моделювання;
 • реалізація;
 • аналіз виконаного проекту;
 • захист проекту;

Починаючи з 2002 року активно використовую даний метод у своїй педагогічній діяльності.

На базі «Методу проектів» в нашій школі на протязі 2002 - 20012  років учнями було створено понад 130 проектів на різні теми. Деякі із них використовуються в навчально-виховному процесі. До найбільш цікавих із них можна віднести:

 • Веб-сайт школи, створений в 2006р учнями 11Ґ класу Андрущенко Андрієм, Бондаренко Максимом, Пожарським Артемом;
 • сайт «Конституція України», створений учнями 11Ґ класу Кравчуком Сергієм, Зайцевим Олександром, Логвиненком Дмитром;
 • програма «Шкільний журнал», створена в 2005 році учнем 11А класу Горбівським Олександром;
 • сайт «Кібертероризм», створений в 2004 році учнем 11Б класу Дитинюком Євгеном;
 • мультимедійний проект «Друга світова війна», створений в 2005 році учнем 11Б Біленьким Ігорем;
 • навчальна програма «Створення Веб-сторінок», розроблена в 2005 році учнями 11А класу Руденко Денисом та Ремінним Олександром;
 • програма «Програматік», створена в 2005р учнем 11А класу Ковальчуком Володимиром.

 

 

 

 

Список літератури

 1. Нова програма курсу «Інформатика» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів за новим базовим стандартом освіти (http://mon.gov.ua/index.php/ua/  )
 2. http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/vikoristannya-interaktivnikh-form-navchannya-na-urokakh-informatiki.html
 3. Інтерактивні вправи на уроках інформатики (https://sites.google.com/site/ladizinskazosi/skilni-predmeti-1/informati/interaktivni-vpravi-na-urokah-informatiki)
 4. Робота з підручником на уроці інформатики із застосуванням елементів інтерактивного навчання (http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/psp/2011_11/2_32.pdf)
 5. Інноваційні технології на уроках інформатики (http://ludmilainform.blogspot.com/)
 6. Методи підвищення ефективності уроків інформатики (http://on2.docdat.com/docs/700/index-73664-1.html)
 7. Засоби і форми навчання інформатики(http://sam.ck.ua/2010/12/zasobi-i-formi-navchannya-informatiki/)
 8. Форми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання / Автор - упорядник Т.В. Свєтлова. Математика в школах України. – 2012. - №28 -с.6-11.
 9. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій /Автор-укладач Н.П.Наволокова. - Х: Вид.група «Основа»,2009.