Порядок проведення та реєстрацiї iнструктажiв з безпеки життєдiяльностi

Інструктажi з безпеки життєдiяльностi проводяться з вихован­цями, учнями, студентами, курсантами, слухачами. Інструктажi мiстять питання охорони здоров’я, пожежної, радiацiйної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайнi ситуацiї, без­пеки побуту тощо.

Первинний iнструктаж з безпеки життєдiяльностi проводиться на початку навчального року перед початком занять у кожному кабiнетi, лабораторiї, майстернi, спортзалi тощо, перед початком зимових канiкул, наприкiнцi навчального року перед початком лiтнiх канiкул, а також за межами навчального закладу, де на­вчально-виховний процес пов’язаний з використанням небезпечних або шкiдливих для здоров’я факторiв.

Первинний iнструктаж проводять викладачi, учителi, класово-ди, куратори груп, вихователi, класнi керiвники, майстри виробни­чого навчання, тренери, керiвники гурткiв тощо. Цей iнструктаж проводиться з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слу­хачами, аспiрантами, а також з батьками, якi беруть участь у поза-навчальних заходах.

Запис про проведення первинного iнструктажу робиться в окре­мому журналi реєстрацiї iнструктажiв з безпеки життєдiяльностi, який зберiгається в кожному кабiнетi, лабораторiї, майстернi, цеху, спортзалi та iншому робочому мiсцi.

Учнi i вихованцi, якi iнструктуються, розписуються в журналi, починаючи з 9-го класу.

Первинний iнструктаж з безпеки життєдiяльностi також прово­диться перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з викорис­танням рiзних матерiалiв, iнструментiв, приладiв, на початку уро­ку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Первинний iнструктаж, який проводиться перед початком кож­ного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журналi облiку навчальних занять, виробничого на­вчання на сторiнцi предмета в роздiлi про запис змiсту уроку, занят­тя. Вихованцi, учнi, студенти, слухачi, якi iнструктуються, не роз­писуються про такий iнструктаж.

Позаплановий iнструктаж з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспiрантами проводиться в разi порушення ними вимог нормативно-правових актiв з охорони працi, що може призвести чи призвело до травм, аварiй, пожеж тощо, за змiни умов виконання навчальних завдань (лабораторних робiт, виробничої практики, професiйної пiдготовки тощо), у разi нещасних випадкiв за межами навчального закладу.

Реєстрацiя позапланового iнструктажу проводиться в журналi реєстрацiї iнструктажiв.

Цiльовий iнструктаж проводиться з вихованцями, учнями, сту­дентами, курсантами, слухачами, аспiрантами навчального закладу в разi органiзацiї позанавчальних заходiв (олiмпiади, турнiри з предметiв, екскурсiї, туристичнi походи, спортивнi змагання тощо), пiд час проведення громадських, позанавчальних робiт (при­бирання територiй, примiщень, науково-дослiдна робота на на-вчально-дослiднiй дiлянцi тощо). Реєстрацiя проведення цiльового iнструктажу здiйснюється в журналi реєстрацiї iнструктажiв.

Сторiнки журналу реєстрацiї iнструктажiв повиннi бути прону-мерованi, прошнурованi i скрiпленi печаткою.